Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

nataa
nataa
6613 2df8
Reposted frombanitka banitka viatarczyn tarczyn

August 15 2017

nataa
5711 badd
Reposted frompulperybka pulperybka
nataa
4503 e862 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacats cats
3718 358d
Reposted fromAmericanlover Americanlover
3715 f420 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover
nataa
4623 e4d5
Reposted froma-antimatter a-antimatter viatinderstick tinderstick
0105 dddb 500

dtnart:

eternal journey

a journey with no beginning or end in sight

nataa
nataa
0256 9611 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viahands hands
nataa
nataa
Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami. 
— Janusz Leon Wiśniewski
nataa
3621 8ea9 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialabellavita labellavita
nataa
Musisz zrozumieć, którym końcem igły chcesz być. Tym przywiązanym do nici czy tym, który przebija tkaninę.
— Sue Monk Kidd – Czarne skrzydła
nataa
1694 3c63
Reposted fromkarahippie karahippie
nataa
1712 1ddb
Reposted fromkarahippie karahippie
nataa
1725 4143 500
Reposted fromkarahippie karahippie
2736 4741
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viatitelitury titelitury
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl